Strumyk ( rzeczka) w gu odprowadzajcy wod z okolicznych rdlisk

Pynie wije si rzeczka,
Jak byszczca wsteczka,
Tu si srebrzy tam ginie,
A tam znowu wypynie.
Woda w rzeczce przejrzysta
Zimna, bystra i czysta.
 
Fragment wiersza "Rzeczka" Juliana Tuwima 

Kilka lat temu dowiedziaem si, e na terenie Biaegostoku na osiedlu "Jaroszwka u wylotu ulicy Gocinnej istnieje fragment naturalnego niezniszczonego strumyka meandrujcego przez g olszowy ze rdliskami i rdami. Jest  to cenna przyrodniczo oaza natury w miecie, ktr naley obj ochron prawn. Takich strumykw mamy bardzo mao, poniewa wikszo z nich zniszczono w czasie akcji meliorowania kraju: zamieniono w rowy melioracyjne i pogbiono.

Obecnie wpuszcza si do nich cieki z oczyszczal i pogarsza ich czysto. Jednym z dowodw to potwierdzajcych jest oczyszczalnia "Marchewka" pooona na terenie gminy Jawiy. Byy meandrujcy strumyk odprowadzajcy wod ze rdliska wyprostowano na odcinku okoo 1km w grnym jego biegu, przekwalifikowano na rw melioracyjny, nastpnie wpisano do rejestru urzdze melioracyjnych i do jego grnej (rdliskowej) czci wprowadzono cieki oczyszczone (wody pociekowe) ze wspomnianej oczyszczalni. Wynika z tego, e prawo wodne pozwala   niszczy bye piknoci gw olszowych - meandrujce strumyki, pozwala niszczy ich koryta i ekosystemy wodne.

Zastanawiam si, czy wspomniane prawo akceptuje pogarszanie czystoci wd; przecie tam woda wpywajca do rowu melioracyjnego jest w pierwszej klasie czystoci. A teraz, po wprowadzeniu oczyszczonych ciekw ( oczywicie nie do koca, poniewa, przy obecnie stosowanych technologiach, jest to niemoliwe)  jej czysto wyranie pogorszya si, a ponad to istnieje niebezpieczestwo awarii oczyszczalni.

I nie naley dziwi si, e - wedug uczonych holenderskich -  cieki przechowywane w rozproszonych doach kloacznych nie zagraay tak  ekosystemom wodnym tak, jak oczyszczalnie zbiorowe.

 

Pocieszajce jest to, e strumyki zniszczone - zamienione w rowy mona  renaturyzowa, ale po uprzednim wyczeniu z ewidencji budowli  wodno - melioracyjnych.

Strumyk przywrcony do stanu naturalnego oczyszcza si szybciej, poniewa pynie w wyduonym korycie i z progami tworzonymi przez korzenie drzew i kamienie, dziki ktrym to progom powstaj liczne, mae wodospady umoliwiajce lepsze natlenienie wody; odtwarzaj si ekosystemy wodne i nisze ekologiczne licznych gatunkw organizmw.

Renaturyzacja taka jest bardzo prosta:  polega na zasypaniu roww melioracyjnych i wprowadzeniu wody w stare koryto strumyka, wzgldnie odtworzenie podobnego, likwidujc powstae zastoiska.

Do strony gwnej